Voorwoord 

De sportwereld in het algemeen en wij ook als ZORO wensen bij te dragen aan een betere wereld.  ZORO wil natuurlijk een omgeving scheppen waarin de juiste normen en waarden worden uitgedragen naar jullie kinderen toe. 

 Hoe vertaal je deze naar een dagelijkse zwemomgeving. Want daar gaat het toch allemaal om! Deze gedragscode poogt hierop een antwoord te geven. Het is in feite een stukje “gereedschap” voor onze zwemclub: zwemmers, trainersgroep, bestuur, ouders of wettelijke vertegenwoordigers en sympathisanten. 

Inleiding 

Wij willen dat kinderen geboeid raken door sport en daarbij veel kunnen leren over zichzelf en de wereld rondom zich in leuke en ontspannende omstandigheden.  Belangrijk is dat elke zwemmer en zwemster zich betrokken voelt en op zijn niveau en tempo blijft vorderen. Om dit mogelijk te maken differentiëren wij ons aanbod in verschillende zwemgroepen, naargelang zwemniveau, interesse in competitiviteit en vorderingen.  Door positieve verwachtingen, inzet, geduld en aanmoediging scheppen we telkens weer een rijkdom aan kansen en perspectieven.

ZORO moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jongeren gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedrags- en etische regels. Het bestuur heeft dergelijke regels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Met name de trainers, begeleiders en ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. 

De gedragscode geldt voor ALLE leden. Bij overtreding van de regels kunnen sancties worden opgelegd door het bestuur. 

Algemeen Doelstelling 

ZORO wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten zwemmen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat ZORO een vereniging is om trots op te zijn. Deze gedragscode beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, zwemmers en ouders of wettelijke vertegenwoordigers te bevorderen. 

 Voor wie is deze gedragscode? 

Iedereen die lid is of lid wil worden, moet van de gedragscode op de hoogte zijn maar ook de ouders of wettelijke vertegenwoordigers, trainers, officials, bestuursleden en verder alle andere personen die ZORO een hart toedragen. De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken, op een hoffelijke en correcte manier. Goede omgangsvormen vormen ten alle tijden het uitgangspunt voor ons handelen. 

 Waarover gaat het? 

Het gaat over een aantal normen en waarden die het sociale kader creëren waarbinnen wij in onze club willen werken vóór, tijdens en na de beoefening van de sport, gedurende trainingen en wedstrijden. Deze regels zijn vertaald in een gedragscode. In geval tegen de regels gezondigd wordt kunnen er sancties genomen worden.

 Wanneer geldt deze code? 

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden vóór, tijdens en na de beoefening van de sport (trainingen en wedstrijden).